Historia szkoły

Świadomi swoich praw i obowiązków, jak i odpowiedzialności przed przyszłością i narodem,
stańcie razem do pracy, pracy wytrwałej, tworząc dobra konieczne dla współczesnych i potomnych

W. Witos

Historia Zespołu Szkół sięga roku 1991. Wówczas to decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu utworzono II Liceum Ogólnokształcące. Szkoła rozpoczęła pracę w budynku kończącego działalność Liceum Medycznego. Dyrektorem szkoły został dotychczasowy dyrektor Liceum Medycznego Stefan Hałabis, który funkcję tę sprawował do grudnia 1994 roku, tj. do swojej śmierci. Kadra nauczycielska rekrutowała się z nauczycieli zatrudnionych w Liceum Medycznym. Naukę w szkole rozpoczęło 36 uczniów. 1 września 1993 działalność rozpoczęło 4- letnie liceum zawodowe o specjalności gastronom.

Szkoła przejęła obiekty po zlikwidowanej bursie szkół średnich. Po śmierci dyr. S. Hałabisa funkcję dyrektora Zespołu Szkół od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 1995 roku pełniła mgr Regina Gil. Od 1 IX 1995 r. obowiązki dyrektora szkoły przejął mgr Adam Ściborek, pełniąc tę funkcję do 30 czerwca 2009 roku. W latach 2000-2009 wicedyrektorem ZS była mgr R. Gil. Przy szkole funkcjonował internat, którego kierownikiem był mgr Z. Kaproń. Internat zawiesił działalność w 2003 r. Od września 1996 r. w Zespole Szkół utworzone zostało stanowisko kierownika szkolenia praktycznego, które powierzono mgr inż. U. Boryńskiej. Następnie funkcję tę pełniły panie mgr D. Wronka, mgr R. Myszak. a obecnie pełni ją od 2010 r. mgr inż. Joanna Sulowska.

W dniu 1 września 2002 roku w miejsce Liceum Zawodowego utworzono Technikum Technologii Żywienia, które funkcjonowało do 31 sierpnia 2005 r. W roku szkolnym 2003/2004 po raz pierwszy uczniowie rozpoczęli naukę w Liceum Profilowanym oraz w Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych.

Doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było nadanie ZS sztandaru, uroczystość ta odbyła się 13 października 2004 r. Podczas uroczystej akademii w Janowskim Ośrodku Kultury Starosta Powiatu Janowskiego przekazał sztandar na ręce Dyrektora Szkoły Adama Ściborka. Poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Infułat E. Markiewicz w kościele św. Jana Chrzciciela.

Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Teresa Biernat. Funkcję tę sprawuje od 1 lipca 2009 roku. 1 września 2009 roku na emeryturę odeszli: Dyrektor Szkoły – Adam Ściborek, wicedyrektor Regina Gil oraz mgr Elżbieta Grzesiak.

Ważną datą, która na trwałe zapisała się w historii naszej szkoły była data 23 maja 2010 roku. W tym dniu nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Wincentego Witosa wraz z odsłonięciem pomnika tego wybitnego działacza ludowego. Autorem projektu i wykonawcą pomnika jest jeden z największych polskich rzeźbiarzy Gustaw Hadyna. Pomnik jest z brązu i mierzy około dwóch metrów. Społeczność szkoły czyli prawie 80% młodzieży wiejskiej odnalazła w postaci Wincentego Witosa wzór godny do naśladowania, doskonały przykład patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Cała ta uroczystość nadania szkole imienia, poświęcenia sztandaru, odsłonięcia pomnika została połączona z wojewódzkimi obchodami Święta Ludowego. W tej podniosłej uroczystości, która zgromadziła wielu członków i sympatyków PSL oraz mieszkańców Janowa uczestniczył Prezes PSL i Wicepremier rządu Waldemar Pawlak, towarzyszyli mu również przedstawiciele parlamentu, wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, a także przedstawiciele powiatowych i gminnych organizacji PSL z całego województwa. Pod koniec tego święta w części artystycznej nasza młodzież przybliżyła sylwetkę W. Witosa, a pieśni patriotyczno- religijne w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie zakończyły tą uroczystość. Szacuje się, że w tej uroczystości brało udział około 2 tys. osób.

Aktualnie w skład Zespołu Szkół wchodzą 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące o następujących profilach: klasa mundurowa: policyjna oraz wojskowa, humanistyczna oraz 4 - letnie Technikum Zawodowe kształcące w następujących zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik logistyk
  • technik leśnik
  • technik hotelarstwa
  • technik geodeta (od 2014 r.)

Prężny i niezwykle intensywny rozwój Naszej Szkoły jest głównie zasługą Dyrekcji, która nieustannie wdraża nowe pomysły i rozszerza zasięg działalności placówki. Jednakże również Grono Pedagogiczne i sami uczniowie mają swój ogromny wkład w rozkwit szkoły. W myśl słów jej patrona – Wincentego Witosa:

W rękach naszych znajdują się losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy

W. Witos

Zespół Szkół to szkoła, która rozwija się bardzo dynamicznie. Prowadzi aktywną działalność, której priorytetem jest zawsze dobro ucznia. Od lutego 2010 do sierpnia 2011 r. w szkole realizowany był ważny projekt „Z myślą o przyszłości”. Powstał on w trosce o dobro uczniów Technikum Obsługi Usług Gastronomicznych, a jego autorami byli nauczyciele przedmiotów zawodowych. Uczniowie technikum mieli możliwość ukończenia bezpłatnego kursu barmańskiego, carvingu (rzeźbienie w owocach) baristy (parzenie kawy) i savoir-vivre'u (kultura zachowania przy stole). Mieli także możliwość doskonalenia wiedzy z zakresu języka angielskiego zawodowego.

Innym ważnym projektem, realizowanym przez szkołę był projekt „Młodzi, zdolni zawodowcy” o wartości prawie 1,5 miliona złotych. W jego ramach realizowano wiele działań, które usprawniły i podniosły atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkoły. Dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych oraz zajęcia specjalistyczne służyły rozwojowi kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów. Wyposażono i unowocześniono pracownie: logistyczną, hotelarską, przyrodniczą, językową, matematyczną, obsługi konsumenta i technologii gastronomicznej. Uczniowie mieli możliwość odbycia stażów zawodowych, dzięki którym nabyli, tak cenne na dzisiejszym rynku pracy, wiedzę praktyczną i doświadczenie.

Szkoła od lutego do czerwca 2014 r. brała udział w innowacyjnym projekcie: „e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” we współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Animatorem OZE była mgr Kinga Jargiło. W ramach projektu zainteresowani uczniowie mieli szansę eksperymentować w laboratoriach Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

ZS brał także udział w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”. Uczniowie mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach matematyki, dzięki czemu podnieśli swój poziom wiedzy i kompetencje matematyczne.

Szkoła organizuje liczne konkursy o różnorodnej tematyce m. in. ekonomicznej (Podchody Ekonomiczne), historycznej (Powiatowe Podchody Historyczne), zdrowotnej dla wszystkich chętnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Co roku odbywa się tu ślubowanie klas pierwszych i celebrowane są takie święta jak: Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Dzień Patrona Szkoły czy też przygotowywane są Jasełka Bożonarodzeniowe. W marcu organizowane są dni otwarte, natomiast w maju – tzw. „Majówka z Witosem”. W 2014 r. gościem artystycznym „Majówki” był wokalista - Rafał Brzozowski. Artysta swoim występem uświetnił naszą szkolną uroczystość.

Uczniowie klas o określonym profilu mają możliwość: odbywania praktyk zawodowych, dzięki czemu nabywają nowych kompetencji oraz częstych wyjazdów w miejsca, związane ze swoim zawodem, m. in. wyjazdy leśników do szkółek leśnych, udział w grach terenowych i biwakach Akademii Obrony Narodowej klas mundurowych, wycieczki uczniów klas o profilu hotelarskim do hoteli oraz klas gastronomicznych do zakładów produkujących żywność, wyjazdy logistyków do zakładów produkcyjnych itp.

We wrześniu i październiku 2013 r. uczniowie klas o profilu leśnik mieli możliwość udziału w kursie pilarza. To wzbogaciło ich umiejętności i dało możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w swoim zawodzie.

Zespół Szkół organizuje także Akcję Profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa na drogach, która ma na celu uświadomienie przyszłym młodym kierowcom skutków spożywania alkoholu i prowadzenia pojazdów pod ich wpływem. Szkoła w 2013 r. realizowała projekt „Jesteśmy bezpieczniejsi i pewniejsi siebie”. W jego ramach nauczyciele Zespołu Szkół zorganizowali zawody narciarstwa biegowego pod hasłem "Dorównaj Justynie Kowalczyk" z udziałem dzieci i ich rodziców.

Zespół Szkół to placówka, która, obok edukacji, za najważniejszy cel swojej działalności, przyjęła również wychowanie kulturalne i obywatelskie. Szkoła przygotowuje apele i bierze czynny udział w uroczystościach ważnych dla lokalnej społeczności i dla państwa polskiego. Upamiętnia m. in. Dzień Odzyskania Niepodległości, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W roku szkolnym 2011/12 uczniowie Zespołu Szkół przygotowali uroczystą i podniosłą akademię upamiętniającą 67 rocznicę bitwy na Porytowym Wzgórzu - jednej z największych bitew partyzanckich II wojny światowej. Montaż słowno - muzyczny przygotowano pod kierunkiem mgr G. Pęzioł i mgr E. Grzesiak.

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie Zespołu Szkół przygotowali w miejscowości Momoty akademię upamiętniającą 74. rocznicę Zakończenia Działań Obronnych Grupy płk Tadeusza Zieleniewskiego. W bardzo wzruszający i patetyczny sposób zaprezentowali wydarzenia z września 1939 roku. Montaż muzyczno-słowny został przygotowany pod kierunkiem Dyrektora szkoły – mgr T. Biernat oraz nauczycieli: mgr G. Pęzioł, dr E. Moskal, mgr J. Kułażyńskiej oraz mgr R. Szymańskiego.

Szkoła, co roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” oraz „Szlachetna paczka”. Akcje te koordynowane są przez Szkolne Koło Wolontariatu. Dzięki nim uczniowie stają się wrażliwi na los i krzywdę drugiego człowieka. Również udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej - Eutrapelia, stanowi coroczną tradycję Zespołu Szkół. Autorami scenariusza są sami uczniowie, dzięki czemu kształtowana jest ich kreatywność.

Młodzież Zespołu Szkół pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych tworzy stoiska i promuje szkołę na licznych cyklicznych imprezach, takich jak: Święto Kaszy w Janowie Lubelskim, Dni Janowa, jak również uczestniczy w imprezach jednostkowych, takich jak: III Europejski Kongres Dyrektorów Szkół Zawodowych (2012 r.), Międzynarodowe Targi Eurogastro w Warszawie (2013 r.), Targi Edukacyjne w Lublinie (2013 r.), Targi Logistyki, Transportu i Spedycji (2013 r.), Targi „Horeca” w Krakowie (2013 r.). Uczniowie klas o profilu gastronomicznym tworzą też wewnątrzszkolne wystawy tematyczne, np. pierników bożonarodzeniowych, ciast wielkanocnych, ciastek walentynkowych, wystawy potraw regionalnych itp.

Obok wiedzy i wartości duchowych, także sport jest istotnym elementem działalności szkoły. Każdego roku młodzi adepci strzelectwa z niecierpliwością czekają na Finał Powiatowy "Szkolnej Ligi Strzeleckiej". Szkoła ma na koncie liczne sukcesy w Otwartych Mistrzostwach Województwa LOK w Sportach Obronnych, w Zawodach Sportowo-Obronnych „Kresy 2012”, w Międzynarodowych Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę Ministra Obrony Narodowej w Wilkasach – to tylko kilka z ważnych imprez sportowych, na których nasza szkoła zajęła czołowe miejsca na podium.

Ponadto od r. sz. 2012/2013 Zespół Szkół im. W. Witosa zawarł porozumienie z Akademią Obrony Narodowej oraz Jednostką Wojskową w Zamościu, dzięki czemu uczniowie klas mundurowych mogą odbywać ćwiczenia praktyczne na poligonie wojskowym oraz uczestniczyć w obozach sprawnościowo-szkoleniowych.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była trwająca kilka lat budowa hali sportowej przy Zespole Szkół. Oficjalne otwarcie hali nastąpiło 2 września 2022 roku. Tego samego dnia w ZS miała również miejsce uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista