Nauka zdalna

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW / RODZICÓW

Na konsultacje na Teams proszę umawiać się za pośrednictwem dziennika

Nauczyciel Dzień tygodnia Godziny Sposób komunikacji
Biernat Teresa poniedziałek 14.30-15.30 Teams,
dziennik elektroniczny
Balczerowska Anna czwartek 18.00-19.00 Teams,
dziennik elektroniczny
Bańka Józef wtorek 14.10-15.00 dziennik elektroniczny
Biernat Ewa wtorek 14.00-15.00 dziennik elektroniczny
Blacha Sławomir poniedziałek 18.00-19.00 Teams,
dziennik elektroniczny
Boryńska Urszula poniedziałek 13.20-14.00 Teams – uczniowie
Telefonicznie-rodzice
Ciupak Grzegorz wtorek 14.30-15.30 Teams,
Tel. 508 776 730
Dobrowolski Cezary czwartek 13.30-15.00 Teams
cd1964@op.pl
Flis Magdalena wtorek 14.10-15.00 Teams,
dziennik elektroniczny
Flis Marek wtorek 15.00-16.00 Teams
Frania Andrzej czwartek 15.00-17.00 Tel.723502408
Furtak Jan czwartek 12.15-13.15 dziennik elektroniczny
Gałucha Tomasz poniedziałek-piątek 14.00-15.00 Teams
tel.696689350
Góra-Pikula Kamila środa 10.55-11.45 Teams
Hys Joanna poniedziałek 14.00-15.00 dziennik elektroniczny
Jakubiec Justyna poniedziałek 11.00-12.00 Teams
Janus Waldemar wtorek 15.00-15.45 Teams
Jargiło Kinga poniedziałek 11.40-12.35 Teams
Jarosz Andrzej czwartek 9.50-10.50 Telefonicznie
Jonak Luiza poniedziałek 15.00-16.00 Teams- uczniowie
Telefonicznie- rodzice
Kmita Bogumiła wtorek 15.00-16.00 Teams
Korga Anna wtorek 12.30-13.30 Telefonicznie
Kras Grażyna poniedziałek 15.00-15.45 Teams
Kułażyńska Julita środa 10.30-12.30 Teams,
dziennik elektroniczny
Lenart Lidia wtorek 15.00-16.00 Teams
Lewińska Krystyna środa 15.00-16.00 dziennik elektroniczny
Łukasik Barbara wtorek 14.10-15.00 Teams,
dziennik elektroniczny
Łukasz Małgorzata poniedziałek 14.00—15.00 Teams,
dziennik elektroniczny
Łukasz Michał czwartek 10.40-11.40 Teams
Majkowska - Nizioł Monika czwartek 17.00-18.00 dziennik elektroniczny
Mak Izabela czwartek 10.00-11.00 Teams,
dziennik elektroniczny
Mazur Aneta czwartek 11.00-15.00 telefon,
dziennik elektroniczny
Mazur Katarzyna poniedziałek 15.00-16.00 dziennik elektroniczny
Moskal Elżbieta poniedziałek 12.30-13.30 dziennik elektroniczny
Myszak Renata środa 14.15-15.00 telefon
Nowakowska Elżbieta wtorek 15.00-16.00 Teams
Pachuta Paweł środa 16.30-17.00 Teams
Paruch Zygmunt środa 14.30-15.30 Teams
Pelczar Małgorzata czwartek 15.00-16.00 telefon
Pietras Jadwiga wtorek 13.30-14.30 messenger,
dziennik elektroniczny
Rębiś Małgorzata środa
czwartek
10.00-11.00
13.00-14.00
Teams
Sajewska Joanna poniedziałek 10.00-11.00 Teams
Siek Patrycja piątek
poniedziałek
17.00-20.00
8.00-12.00
telefonicznie
Szymański Radosław środa 10.00-11.00 Teams,
dziennik elektroniczny
Tomczyk Andrzej poniedziałek 14.30-15.30 Teams
Wąsek Aneta wtorek 10.40-11.40 Teams,
dziennik elektroniczny
Widz Agnieszka poniedziałek 11.00-12.00 Teams,
dziennik elektroniczny

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.
Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

dziennika elektronicznego,
strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.
W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe
Epodreczniki.pl
Portal wiedzy dla nauczycieli
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
Portal lektury.gov.pl
Strona Centrum Nauki Kopernik
Portale edukacyjne IPN:Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
Serwis Ninateka
Serwis Muzykoteka Szkolna
Biblioteka Cyfrowa Polona
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Serwis Telewizji Polskiej
Serwis Polskie Radio Dzieciom

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne[1] umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane.

W krótkim czasie szkoła stanie przed koniecznością realizacji kolejnego zadania – klasyfikacji i promocji uczniów. Już 24 kwietnia 2020 r. kończą się bowiem zajęcia dydaktyczno—wychowawcze dla uczniów ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum.

Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą:

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły (art. 44g ustawy o systemie oświaty).
Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonymi w statucie szkoły (art. 44b ust. 6 pkt 6 ustawy o systemie oświaty).
Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym w statucie szkoły (art. 44h ust. 6 ustawy o systemie oświaty).
Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności, ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia tego egzaminu (art. 44k ustawy o systemie oświaty).
Uczeń i jego rodzice mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen (art. 44n ustawy o systemie oświaty).
Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy (art. 44m ustawy o systemie oświaty).
Zwieńczeniem procesu klasyfikowania jest podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym roku szkolnym[2].
Pomimo czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i braku możliwości zwołania zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele będą mogli, również w bieżącym roku szkolnym, dopełnić ustawowego obowiązku związanego z klasyfikowaniem i promowania uczniów. 25 marca 2020 r. wydane zostały przepisy[3] pozwalające na podejmowanie kolegialnych decyzji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, w tym także w formie obiegowej.
[1] Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493).

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148, z późn. zm.)

[3] § 11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530).

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny