Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski, tel. 015 87 20 843, e-mail: protechlo@op.pl, zswitos@gmail.com

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: biuro@rekreo.eu

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie prawo oświatowe i innych właściwych przepisach dziedzinowych.

 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

  2. niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

  3. zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

  4. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO)

  5. niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)

 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu oraz organowi nadzorczemu.

 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

 1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną – od 5 do 10 lat

 2. dla przetwarzania w celu wykonania umowy - przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną – od 5 do 50 lat

 3. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania

 4. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów

 5. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. do dostępu do swoich danych;

 2. do sprostowania swoich danych;

 3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania;

 2. do usunięcia danych.

W przypadku przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy i przy ich automatycznym przetwarzaniu przysługuje prawo do przeniesienia danych.

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • Odpowiednie przepisy szczegółowe - m.in. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatoweRekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny